Compte corrent: BBVA ES34-0182-9741-4902-0002-4252

NORMATIVES DEL CLUB HANDBOL PALAUTORDERA

JUGADORS

1. Compromís de complir amb l’assistència i la puntualitat a entrenaments i competicions. Qualsevol incidència sobre aquesta norma ha de ser informada al seu entrenador amb la major brevetat possible.

2. Com a representant del club, el seu comportament serà respectuós i tolerant dins i fora del terreny de joc.

3. Per a realitzar l’activitat esportiva de forma segura i higiènica es requereix:
3.1. Utilitzar el vestit esportiu adient sense objectes que siguin perillosos pels practicants.
3.2. Dutxar-se desprès de la practica esportiva forma part de l’entrenament. Si existeix un motiu de causa major per no dutxar-se, es requereix una autorització dels pares o tutors.
3.3. Durant entrenaments i competicions, no consumir begudes alcohòliques, fumar …

4. Tindrà especial cura en la utilització del material, equipació i instal·lacions esportives. Al final de temporada haurà de tornar, en bon estat, l’equipació complerta.

5. Informar al seu entrenador o representants del club de les incidències que puguin afectar a la bona dinàmica de l’equip.

6. Conèixer el reglament oficial de la federació d’handbol

7. El capità de l’equip serà escollit pels propis esportistes i les seves funcions seran:
7.1. Representar a l’equip davant l’àrbitre, l’entrenador i el club.
7.2. Vetllar en la bona harmonia entre els components de l’equip.
7.3. Col·laborar amb les tasques a les que li assigni els tècnics.

ENTRENADORS

1. Compromís de complir amb l’assistència i la puntualitat a partits i competicions.
1.1. Per qualsevol incidència prevista, sobre aquesta norma, l’entrenador, informarà, amb la major brevetat possible, al responsable tècnic superior més directe per actuar amb conseqüència.
1.2. Davant d’un imprevist, l’entrenador actuarà de forma immediata, segons el procediment acordat per aquestes situacions. Posteriorment informarà al responsable tècnic superior del club més directe amb la major brevetat possible.

2. Com a responsable directe dels esportistes, esperem del seu comportament serà respectuós i tolerant dins i fora del terreny de joc. Els mètodes i les ensenyances que impartirà han de ajustar-se a la filosofia del club expressada en els PRINCIPIS RECTORS DEL CLUB.

3. Durant els entrenaments i competicions procurarà:
3.1. No sigui interferit, per altres persones, durant els entrenaments.
3.2. Estar equipat amb roba esportiva.
3.3. Que els components de l’equip no manifestin hàbits poc saludables com fumar, consum d’ alcohol …

4. La preparació de les sessions d’entrenament es una obligació personal de l’entrenador que serà contrastada amb la Direcció tècnica del club. La preparació dels entrenaments s’haurà de plasmar, abans de la seva execució, de forma escrita per facilitar el seu seguiment durant la sessió d’entrenament.

5. Portarà un control i seguiment dels seus esportistes, a través d’una fitxa personal dels següents aspectes:
5.1. Seguiment acadèmic: Requerirà als esportistes que presentin els seus resultats acadèmics per, en cas necessari, contrastar amb els seus pares els motius d’un baix rendiment acadèmic.
5.2. Seguiment mèdic: Lliurarà als pares un qüestionari sobre aspectes mèdics que hauran de signar.
5.3. Seguiment esportiu: Portarà un control tècnic i físic de l’evolució de l’esportista.

6. El control de l’assistència dels esportistes als entrenaments i competicions serà obligatòria fins a la categoria infantil.

7. Els desplaçaments de l’equip fora de les instal·lacions del club serà organitzat pel delegat i supervisat per l’entrenador.

8. Els partits no contemplats en la competició oficial i altres activitats alternatives, seran comunicades, amb anterioritat, al responsable tècnic directe.

9. Informarà de les incidències rellevants en entrenaments i competicions que puguin ser motiu de conflicte al responsable tècnic assignat pel club. En cas necessari, per motius disciplinaris, haurà de presentar un informe que expliqui els detalls del incident.

10. Supervisarà el control del material que es faci servir durant entrenaments i competicions. Requerirà dels esportistes que tinguin cura del material i instal·lacions que gaudeixin.

11. Recomanem que tingui contacte amb pares i familiars dels seus esportistes per conèixer millor l’entorn en que es mouen.

12. En un accident que pugui patir qualsevol membre de l’equip, seguirà el procediment definit per aquests casos.

13. Informarà dels resultats de les competicions segons el procediment establert a la secretaria del club.

14. Al final de la temporada haurà de presentar un informe memòria de l’actuació del equip i la fitxa individual de cada jugador.

DELEGATS

1. La seva actuació ha de ajustar-se a la filosofia del club expressada en els PRINCIPIS RECTORS DEL CLUB.

2. Actuaran a les ordres de l’entrenador que els hagi escollit.

3. Han de tindre cura del material de l’equip (material esportiu de camp i botiqui).

4. Han d’actuar d’enllaç entre els pares/mares i l’entrenador.

5. S’han d’ocupar de recollir totes les dades dels jugadors, fotografies, fotocòpies D.N.I., qüestionari d’inscripció i qüestionari de salut.

6. Han de cumplimentar els triptics i les fitxes i entregar.ho al responsable de tramitació al Consell Esportiu o Federació Catalana.

7. Han de coordinar i controlar el transport en els partits que es juguin fora.

8. Han d’assistir als partits i responsabilitzar-se de les fitxes i material portat a l’efecte.

9. Els tres Delegats escollits per l’entrenador s’han de repartir, en els partits de casa, les tasques de delegat d’equip, delegat de camp i delegat de taula.

10. Han de coordinar, d’acord amb l’entrenador, els horaris dels partits del seu equip amb el Director Tècnic i/o el Coordinador de l’Escola de l’Escola Esportiva.

COORDINADOR DE L’ESCOLA ESPORTIVA

1. Realitzarà el seguiment de les activitats de l’Escola esportiva:
1.1.Definirà un calendari d’assistències als entrenaments dels equips amb la finalitat de mantenir el contacte amb els entrenadors i pares.
1.2.Donarà suport als entrenadors recollint les seves inquietuds i necessitats per buscar solucions juntament amb el Director Tècnic.
1.3.Informarà i debatrà amb la Direcció Tècnica sobre la bona dinàmica dels entrenaments i competicions, així com de les incidències rellevants que puguin produir-se.

2. Serà el contacte amb el Consell Esportiu per:
2.1. Representar al club i informar dels temes referents al Consell Esportiu.
2.2. Recollir els horaris de partits i comunicar-los al coordinador d’àrbitres i delegats dels equips ¿TEMPS?
2.3. Confeccionarà el quadrant d’horaris de partits que es celebrin en les instal·lacions del club.

3. Es preocuparà d’estar informat dels següents temes:
3.1.Els resultats e incidències de les competicions i entrenaments per informar al Director Tècnic.
3.2.Recollir les fitxes individuals dels esportistes i informes.

4. Organitzarà la plantilla d’arbitres del Club i vetllerà i controlarà que cada partit celebrat a casa tingui l’arbitre prèviament assignat.

DIRECTOR TÈCNIC

1. La seva actuació ha de ajustar-se a la filosofia del club expressada en els PRINCIPIS RECTORS DEL CLUB.

2. Ha de planificar les temporades juntament amb els entrenadors.

3. Ha de treballar conjuntament i d’acord amb els entrenadors.

4. Realitzarà el seguiment de les activitats dels eqips de base.

5. Planificarà sessions de tecnificació juntament amb el Coordinador de l’Escola Esportiva.

6. Planificarà i procurarà la celebració de cursets de formació de monitors i d’arbitres entre els jugadors, principalment, i també entre els afeccionats.